انجام پايان نامه ارشد و دكتري دكتر تحقيق

پيج جديد اينستاگرام آقاي هزينه

پيج اينستاگرام آقاي هزينه

پيج اينستاگرام آقاي هزينه كه بنام داوود هزينه ميشناسيد اينه:

https://www.instagram.com/davood.hazinh/

 

بيوگرافي آقاي هزينه

آقاي هزينه كيست

داوود هزينه كيست؟

ارسال رايگان آگهي

درج آگهي

براي انجام پايان نامه كليك كنيد.

دانلود رايگان مقاله در تري پل!

چاپ مقاله isi

براي ارسال آگهي رايگان كليك كنيد.

آگهي استخدام

آگهي رايگان

درج آگهي رايگان

ارسال آگهي

فروش ماهي

انجام پايان نامه مديريت

دانلود رايگان كتاب در تري پل!

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/2/13 ساعت: ۲۱ توسط:drtahqiq :

فصل چهارم پايان نامه – توانمندي و محدوديت هاي كشاورزي

فصل چهارم پايان نامه – نمونه توانمندي و محدوديت هاي كشاورزي

در اين بخش، قسمتي از فصل چهارم پايان نامه اي در مورد توانمندي و محدوديت هاي كشاورزي را مي گذارم كه نمونه اي براي آموزش انجام پايان نامه هم مي تواند باشد.

 

توانمندي هاي و محدوديت هاي كشاورزي روستاهاي شمال غرب

 

براي ارزيابي توانمندي ها و محدوديت هاي كشاورزي روستاهاي شمال غرب اصفهان پرسنامه اي در قالب سه بعد اقتصادي(۱۵ گويه)، اجتماعي (۸ گويه) و اكولوژيك (۱۰گويه ) طراحي وتوزيع گرديد.

 

بعد اقتصادي

 

با توجه به جدول ۴-۱ توانمندي ها و محدوديت هاي كشاورزي از بعد اقتصادي مشخص گرديده است. آزمون مورد استفاده در اين قسمت آزمون تي تك نمونه اي با سطح  اطمينان ۹۵ درصد و سطح خطاي ۵ درصد مي باشد.

در بعد اقتصادي هزينه دسترسي به نهاده هاي كشاورزي، هزينه دسترسي به ماشين آلات كشاورزي، دسترسي به بازار محصولات زراعي،هزينه دسترسي به انبارها، سردخانه، سيلو، دسترسي به تسهيلات و اعتبارات و وام ها، سرمايه گذاري در امور كشاورزي، راندمان محصول طي يك دهه گذشته، هزينه حفر چاه هاي عميق، هزينه ريسك كشت هاي ديم، هزينه تسطيح زمين به عنوان محدوديت ها و دسترسي به تعاوني هاي توليد و فروش، ميزان درآمد از كشاورزي، افزايش محصول يا روش هاي نوين كشاورزي و افزايش محصول با بذرهاي اصلاح شده به عنوان توانمندي هاي كشاورزي منطقه شناسايي شده اند.

جدول ۴-۱ آزمون تي تك نمونه اي پيرامون بعد  اقتصادي (كشاورزي)

بعد Q گويه ها آزمون تي تك نمونه اي(T-test One Sample)
low up sig T ارزيابي
بعد اقتصادي Q۱ هزينه دسترسي به نهاده هاي كشاورزي ۰.۰۰۱ ۴.۳۱ محدوديت
Q۲ هزينه دسترسي به ماشين آلات كشاورزي ۰.۰۰۰ ۵.۴۷ محدوديت
Q۳ دسترسي به بازار محصولات زراعي ۰.۰۰۰ ۶.۳۴ محدوديت
Q۴ هزينه دسترسي به انبارها، سردخانه، سيلو ۰.۰۰۳ ۵.۰۱ محدوديت
Q۵ دسترسي به تسهيلات واعتبارات و وام ها ۰.۰۰۰ ۳.۷۴ محدوديت
Q۶ هزينه دسترسي به بيمه محصولات + ۰.۰۵۲ ۱.۴۲ تقريبا مطلوب
Q۷ دسترسي به تعاوني هاي توليد و فروش + + ۰.۰۰۰ ۳.۱۴ توانمندي
Q۸ سرمايه گذاري دراموركشاورزي ۰.۰۰۰ ۶.۷۸ محدوديت
Q۹ راندمان توليد طي يك دهه گذشته ۰.۰۰۰ ۷.۱۲ محدوديت
Q۱۰ ميزان درآمد از كشاورزي + + ۰.۰۰۱ ۴.۳۵ توانمندي
Q۱۱ هزينه حفر چاه هاي عميق ۰.۰۰۳ ۴.۶۷ محدوديت
Q۱۲ هزينه ريسك كشت هاي ديم ۰.۰۰۰ ۳.۹۸ محدوديت
Q۱۳ هزينه تسطيح زمين ۰.۰۰۰ ۴.۱۲ محدوديت
Q۱۴ افزايش محصول با روش هاي نوين كشاورزي + + ۰.۰۰۰ ۴.۰۵ توانمندي
Q۱۵ افزايش محصول با بذر هاي اصلاح شده + + ۰.۰۰۰ ۷.۳۴ توانمندي
               

ماخذ(يافته هاي پژوهش ،۱۳۹۵)

در نمودار شماره ۴-۱ قدر مطلق حد بالا و پايين ۱۵ گويه بعد اقتصادي آورده شده است.

در نوشتن فصل چهارم پايان نامه هميار شماييم.

 

 سفارش آنلاين


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/22 ساعت: ۱۸ توسط:drtahqiq :